Ułatwienia dostępu

STATUT PRZEDSZKOLA

Załącznik do uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki Nr XXXVI/244/2018 z dnia 14 marca 2018 roku.

STATUT PRZEDSZKOLA W JEŻOWIE SUDECKIM 

Postanowienia ogólne

Rozdział 1
Zapisy ogólne

Nazwa przedszkola :

§ 1.

Przedszkole w Jeżowie Sudeckim zwane dalej „przedszkolem”, jest placówką oświatową prowadzącą zajęcia z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.


§ 2

1. Nazwa używana przez przedszkole brzmi: Przedszkole w Jeżowie Sudeckim.
2.Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Krętej 27A w Jeżowie Sudeckim.

§ 3.

Przedszkole prowadzi Gmina Jeżów Sudecki z siedzibą: Jeżów Sudecki, ul Długa 63.

§ 4.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 5.

Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach, należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka.

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

§ 6.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności: 1)zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
2) realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego;
3) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
4) organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi;
5) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole;
6) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7)umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
2. Przedszkole realizuje swoje zadania poprzez:
1)tworzenie dzieciom przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia, wychowania i opieki;
2)uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju;
3) dostarczanie dzieciom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania;
4) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności dzieci;
5)umożliwienie dzieciom poznawania świata w jego jedności i złożoności oraz rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;
6) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
7) udzielanie porad i konsultacji;
8) stałe podnoszenie jakości pracy Przedszkola poprzez:
a)uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Przedszkola w różnych formach doskonalenia zawodowego,
b) systematyczne unowocześnianie bazy Przedszkola,
c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć dzieci,
d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Przedszkola,
e) współpracę z rodzicami dzieci, badanie ich opinii i oczekiwań.

§ 7.

Przedszkole realizuje zadania we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami systemu oświaty;
4) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

§8.

Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach na zasadach określonych w szczegółowych przepisach.
1.Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy są wszyscy wychowankowie, którzy wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne, zarówno z trudnościami w uczeniu się, jak i ze szczególnymi uzdolnieniami.
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
1) Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie jednostki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
3)Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają uczniom nauczyciele przedszkola oraz specjaliści.
4)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
5)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców dziecka, dyrektora przedszkola, nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz rodziny i dzieci.
6)W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych (korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; oraz porad i konsultacji.
7)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców dzieci i nauczycieli jest udzielana w przedszkolu w formie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8)Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
9)Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
10)Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu.
11)Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
12)O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców dziecka.
13)Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
14)W przedszkolu prowadzi się obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną), a pisemną informację o tej gotowości przedstawia się rodzicom.

Rozdział 3
Organy Przedszkola

§ 9.

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców.

§ 10.

Dyrektor:
1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 5)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola;
6)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;
9)stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola; 10)wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w zakresie jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
11)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i decyduje w szczególności w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola;
12)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

§11.

1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami. 2. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

§12.

W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora – inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący.


§13.

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zebrania są protokołowane.
6.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 14.

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) uchwalanie statutu Przedszkola oraz dokonywanie w nim zmian;
2) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
6)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym prawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora w Przedszkolu.

§ 15.

1. Rada Rodziców jest społecznym organem kolegialnym Przedszkola reprezentującym ogół rodziców dzieci.
2.W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych.
6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola.

§ 16.

1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkolnego;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)programu wychowawczo-profilaktycznego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców.
3.W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
4.Zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 3, określa regulamin Rady Rodziców.

§17.

1. Organy Przedszkola informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach i podjętych uchwałach.
2.Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego do rozwiązania danego problemu.
3.Kolegialne organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
4.Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.W przypadku, gdy jedną ze stron sporu jest Dyrektor, spór rozstrzyga komisja rozjemcza, w skład której wchodzą po jednym przedstawicielu każdego z organów będących w sporze oraz przedstawiciel organu niepozostającego w sporze. Rozstrzygnięcie komisji zapada bezwzględną większością głosów.

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

§18.

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§19.

Przedszkole jest wielooddziałowe.

§20.

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 2.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) powinien opiekować się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.

§21.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

§ 22.

Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.

§23.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący Przedszkole.

§24.

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców. 2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§25.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2.Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 6:30 do 16:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.W godzinach od 8:00 do 13:00 przeznacza się czas na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§26.

1. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
2.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania dzieci, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut; 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

§27

1. Formami współdziałania Przedszkola z rodzicami są:
1) zebrania grupowe;
2)godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat postępów i zachowania dzieci;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielami;
4) zajęcia otwarte;
5) udział w uroczystościach przedszkolnych;
6) dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do Przedszkola i ich rodziców.
2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających w szczególności z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
2)uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3)uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy Przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
3. Spotkania z rodzicami dzieci w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze (godziny otwarte) organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej - na wniosek rodziców lub nauczycieli.

Rozdział 5
Dzieci

§28.

1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 1)nieprzerwanej nieobecności dziecka w Przedszkolu trwającej ponad miesiąc, bez poinformowania Dyrektora o przyczynie tej nieobecności;
2)zachowywania się dziecka w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu jego samego lub innych dzieci;
3) zalegania za ponad dwa miesiące z uiszczeniem opłaty za Przedszkole lub opłaty za korzystanie z wyżywienia.
2. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§29.

 Dziecko ma prawo do:
1)właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu wychowawczo-dydaktycznego;
2) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych w Przedszkolu;
3) szacunku, godności i nietykalności osobistej;
4) podmiotowego i równego traktowania;
5) swobody w wyrażaniu myśli;
6) rozwijania swych zainteresowań i zdolności;
7) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
8) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach;
9) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych; 10) korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 11) uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.

§30.

Dziecko ma obowiązek:
1)przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
2) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych;
3)aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych;
4)dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd;
5)utrzymywać porządek w swoim najbliższym otoczeniu; 6)dbać o zabawki i środki dydaktyczne; 7)stosować się do poleceń nauczyciela.

Rozdział 6
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola

§31.

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców, bądź inne osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez rodzica.
2.Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej do odbioru dziecka oraz podpis osoby upoważniającej.
3.Dziecko może zostać odebrane przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu złożonym w Przedszkolu i po okazaniu przez nią dowodu tożsamości.
4.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
5.Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, pod wypływem środków odurzających lub zachowującej się w sposób budzący uzasadnione wątpliwości co do możliwości zapewnienia przez nią właściwej opieki dziecku. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka należy niezwłocznie poinformować Dyrektora i rodziców dziecka.
6.Pracownicy Przedszkola sprawują opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika Przedszkola, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez rodziców osobę.

§ 32.

 Rodzice powinni w miarę możliwości poinformować z wyprzedzeniem o zamiarze przyprowadzania dziecka do Przedszkola po godz. 8:30.

Rozdział 7
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza nim

§ 33.

 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza Przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne.

§34.

1. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, pomoce i wykorzystywane narzędzia.

§ 35.

1. Nauczyciel może opuścić oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci będących pod jego opieką.
2.W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby.

§36.

1. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
2.Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczkach i spacerach poza terenem Przedszkola za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia.

§37.

1. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna.
2. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.
3. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym działaniu.
4. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pogotowia w uzasadnionych przypadkach.

Rozdział 8
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 38.

W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

§39.

1.Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i postawę moralną oraz poszanowaniem ich godności osobistej.
 

§ 40.

Do zadań nauczycieli należy, w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej;
2) realizowanie obowiązującego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
4)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
5) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej; 6)współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
8)zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
9) udzielanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 10) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 11) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej oraz realizowanie jej uchwał.
 

§ 41.

1. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie budynku Przedszkola i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci, dbanie o ład i czystość na terenie Przedszkola.
2.Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
3.Szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi określają zakresy obowiązków ustalone przez Dyrektora.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 42.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Lesik