Ułatwienia dostępu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA SZKOŁY  PODSTAWOWEJ

I. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ – WYCHOWANIE FIZYCZNE.

Cele edukacyjne

 

 1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
 3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

 

Zadania szkoły

 

 1. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach.
 2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.
 4. Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego.

 

Treści

 

 1. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój układów: ruchowego, oddechowego, krążeniowego, nerwowego.
 2. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.
 3. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne oraz skoki.
 4. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji lekkoatletycznych, gier rekreacyjnych, tańców, pływania, oraz wybranych sportów zimowych.
 5. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.
 6. Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniając troskę o zdrowie.
 7. Badanie i ocena rozwoju oraz sprawności funkcjonowania organizmu.
 8. Zasady sportowego współzawodnictwa.
 9. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form turystycznych i sportowych.

 

Osiągnięcia

 

 1. Organizowanie i uczestniczenie w rekreacji, turystyce, zawodach sportowych z przestrzeganiem obowiązujących zasad ( np. zasada „ czystej gry” w sporcie).
 2. Hartowanie organizmu i dbałość o higienę.
 3. Dbałość o prawidłową postawę ciała.

 

II. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE.

 

KRYTERIA OCEN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

SZKOŁA PODSTAWOWA (klasy IV – VI) 

 

Na ocenę wpływa :

 

a)  zaangażowanie i aktywny udział w lekcji dostosowany do możliwości każdego ucznia

 

b)  strój sportowy ( biała koszulka [może być z logo lub napisem w innym kolorze] , dowolne spodenki sportowe oraz obuwie sportowe)- uczeń może trzy razy w semestrze nie ćwiczyć.

 

c)  udział w zajęciach SKS,

 

d)  udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie szkoły,

 

e)  reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,

 

f)  średnia ocen ze sprawdzianów umiejętności i wiadomości z zakresu :

 

- lekkoatletyki ( biegi na 60 m, 300 m, 600 m (dz.), 1000 m (chł.), test Coopera, skok w dal sposobem naturalnym, skok wzwyż sposobem nożycowym (naturalnym), rzut piłeczką palantową, pchnięcie kulą (3 kg), start niski, zmiana pałeczki sztafetowej )

 

- gimnastyki podstawowej,

 

- gier zespołowych ( piłka nożna (chł.), siatkówka, koszykówka, piłka ręczna)

 

g)  podnoszenie własnej sprawności fizycznej,

 

h)  systematyczność udziału w zajęciach wychowania fizycznego

 

KRYTERIA OCEN

 

I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. Osiągną sprawność znacznie wykraczającą poza program nauczania.
 2. Bierze czynny udział w zajęciach pozalekcyjnych (SKS).
 3. Wykazuje duże zaangażowanie i aktywność na lekcjach w-f.
 4. Swoją postawą i stosunkiem do przedmiotu nie budzi zastrzeżeń.
 5. Wykazał się znajomością przepisów sportowych w zakresie wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych w szkole.
 6. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu powiatu (miejsca I-III ) i wyżej.

 

II. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. Osiąga duży postęp w rozwoju cech motorycznych (szybkość, siła, wytrzymałość).
 2. Opanował pełny zakres umiejętności określonych programem nauczania na danym szczeblu nauki.
 3. Osiąga postęp w rozwoju cech motorycznych i umiejętności na miarę swoich możliwości fizycznych, ale wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie w czasie lekcji wychowania fizycznego.
 4. Wykazuje się znajomością przepisów w zakresie dyscyplin uprawianych w szkole.
 5. Jest zawsze przygotowany do lekcji.
 6. Nie uchyla się od czynnego udziału w zawodach , w których trzeba reprezentować szkołę.
 7. Wykazuje duże zaangażowanie w czasie lekcji w-f.
 8. Systematycznie podnosi swoje wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego.

 

III. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. Opanował umiejętności oraz zdobył wiadomości z zakresu w-f na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej.
 2. W niewielkim stopniu osiąga postęp w rozwoju swojej sprawności fizycznej.
 3. Rzadko opuszcza zajęcia wychowania fizycznego.
 4. Wykazuje dobrą znajomość przepisów dwóch wybranych gier zespołowych.
 5. Jest zdyscyplinowany na lekcjach w-f.
 6. Czasem uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych.

 

IV. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 

 1. Opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego określone podstawą programową na danym etapie nauki.
 2. Wykazuje brak zaangażowania na lekcjach w-f.
 3. Wykazuje brak poprawy sprawności fizycznej.
 4. Nie bierze udziału w zajęciach sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie szkoły.
 5. Wykonuje ćwiczenia i zadania w czasie lekcji poniżej swoich możliwości fizycznych.
 6. Często nie bierze udziału w zajęciach w-f.
 7. Wykazuje braki w znajomości wybranych przez siebie przepisów gier zespołowych.

 

V. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 

 1. Wykazuje braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego na poziomie podstaw programowych.
 2. Ledwie spełnia wymagania sprawnościowe lub jest bliski ich spełnienia.
 3. Często ( kilkanaście razy ) opuszcza lekcje w-f.
 4. Wykazuje brak zaangażowania oraz dyscypliny na lekcjach.
 5. Wykonuje ćwiczenia niedbale, niedokładnie i niechętnie.

 

VI. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

 

 1. Nie opanował wiadomości i umiejętności z zakresu wychowania fizycznego w stopniu określonym przez podstawę programową.
 2. Nie pracuje nad podnoszeniem sprawności fizycznej.
 3. Nie wykonuje ćwiczeń i zadań w czasie lekcji mimo swoich możliwości fizycznych.
 4. Wykazuje lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnianiu.
 5. Bardzo często ( wielokrotnie ) nie ćwiczy na lekcjach z powodu ucieczki lub braku stroju.
 6. Odmawia wykonywania ćwiczeń. Nie wykonuje poleceń nauczyciela.
 7. Wykazuje rażące braki w znajomości zasad i przepisów gier zespołowych.

 

 

 

Opracował - Zbigniew Sos

 

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klasy VII i VIII szkoły podstawowej .

 

Kryteria ocen mają charakter punktowy. Suma punktów przyznawanych w poszczególnych obszarach decyduje o końcowej ocenie semestralnej lub końcoworocznej.

 

Punktacja w poszczególnych obszarach.

 

 1. Przygotowanie do zajęć (posiadanie odpowiedniego stroju do ćwiczeń fizycznych ). Za każdy przypadek braku stroju uczeń otrzymuje jeden minus. Ilość minusów przelicza się na punkty w następujący sposób :

 

0 – 4 minusów – 2 pkt.

 

5 minusów – 1,5 pkt.

 

6 – 7 minusów – 1 pkt.

 

8– 9 minusów – 0,5 pkt.

 

powyżej 9 minusów – 0 pkt.

 

 1. Postawa ucznia , stosunek do wychowania fizycznego oraz zaangażowanie w krzewienie kultury fizycznej (aktywność na zajęciach w-f, systematyczne dążenie do poprawy swojej sprawności fizycznej, stosunek do zajęć sportowych, zaangażowanie ucznia na rzecz kultury fizycznej – np. naprawa i konserwacja sprzętu, obiektów i urządzeń sportowych, pomoc w organizacji imprez sportowych, wykonanie prostych przyborów itp.). Uczeń oceniany jest przez nauczyciela po zajęciach lub po wykonanej pracy poprzez stawianie plusów albo minusów. Stosunek plusów do minusów decyduje o przyznanych punktach :

 

12 i więcej plusów – 6 pkt.

 

8 – 11 plusów – 5 pkt.

 

6 – 7 plusów – 3 pkt.

 

1 – 5 plusów – 2 pkt.

 

równowaga (0) – 1 pkt.

 

1 – 2 minusów – 0,5 pkt.

 

powyżej 2 minusów – 0 pkt.

 

3. Motoryczność ( na podstawie testu sprawności), umiejętności ruchowe ( ocena umiejętności z poszczególnych działów nauczania zawartych w programie nauczania danej klasy) i wiadomości ( wiadomości z zakresu kultury fizycznej). Średnia ocen ze sprawności, umiejętności i wiadomości określa odpowiednią liczbę uzyskanych punktów ( np. średnia ocen 3, 5 daje 3,5 pkt.).

 

4. Udział w zajęciach nadobowiązkowych ( SKS) oraz w zawodach sportowych. Udział w zajęciach SKS, w zawodach sportowych (SIS) oraz zajęcie określonych miejsc na zawodach sportowych daje możliwość uzyskania punktów :

 

Miejsca I – III w zawodach wojewódzkich – 4 pkt.

 

Udział w zawodach wojewódzkich – 3,5 pkt.

 

Miejsca I – IV w zawodach strefowych – 3,0 pkt.

 

Udział w zawodach strefowych – 2,5 pkt.

 

Miejsca I – III w zawodach powiatowych – 2,5 pkt.

 

Systematyczny udział w zajęciach SKS – 2 pkt.

 

Udział w zawodach powiatowych – 1,5 pkt.

 

Udział w zawodach szkolnych ,gminnych – 1 pkt.

 

Ocena końcowa ( semestralna)

 

Suma punktów z czterech obszarów – ocena

 

15, 5 – 18 – celująca (6)

 

12 – 15 – bardzo dobra (5)

 

10 – 11,5 – dobra ( 4)

 

8 – 9,5 – dostateczna (3)

 

6 – 7,5 – dopuszczająca (2)

 

0 – 5,5 – niedostateczna (1)

 

                                                                               Opracował – Zbigniew Sos